skip to Main Content

Ons onderwijs

Op De Brug werken we aan de hand van opbrengsten. We willen graag dat de kinderen zoveel mogelijk profiteren van de lessen die we geven. Daarom geven we les door middel van (expliciete) directe instructie (EDI). We gaan vervolgens regelmatig na welke vorderingen er gemaakt worden en wat de kinderen nodig hebben. Daarnaast vinden we het heel belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen op school en op een goede manier met elkaar omgaan. Ook dit monitoren we elk jaar, omdat kinderen vanuit relaties tot prestaties komen.

ons onderwijs

Werken in jaargroepen

We werken op De Brug in jaargroepen. Dat betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd samen in een groep zitten. We bieden de kinderen een per leerjaar afgesproken pakket leerstof aan, aangevuld met leerstof op hun eigen niveau en in hun eigen tempo, zoals ondersteunend materiaal, verrijkingsmateriaal (Levelwerk). Daarnaast geven we lessen sociale vaardigheid en komen techniek en culturele activiteiten ook aan bod. De gymlessen worden gegeven door een vakdocente.

De meeste groepen zijn groepen met een leerjaar, maar we hebben nu twee groepen 1/2 en een groep 5/6. We hebben onze werkdrukgelden in de formatie ingezet, zodat we kleinere groepen hebben. Alleen groep 8 heeft meer dan 25 leerlingen. Alle groepen daaronder zijn kleiner en dat is een bewuste keuze. We denken op die manier het meest recht te doen aan de kinderen.

ons onderwijs 2

Sociale veiligheid

We vinden op onze school de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen belangrijk. Om je goed als persoon te kunnen ontwikkelen en om goed te kunnen leren, moeten kinderen zich veilig voelen. Ieder kind mag zich erkend, geborgen en gewaardeerd voelen.

We starten elke periode na de vakantie met ‘Grip op de groep’. Deze methode is bedoeld om te doen aan groepsvorming, maar ook om kinderen handvatten mee te geven voor sociale gedragingen.

Daarnaast monitoren we de sociale veiligheid via gesprekjes en vragenlijsten. Wanneer het nodig is, krijgen kinderen extra gesprekjes of gaan we met ouders in gesprek hoe we ervoor kunnen zorgen dat een kind zich weer goed voelt. We zetten heel nadrukkelijk in op de omgang met elkaar. We willen niet dat er gepest wordt.

Elk jaar stellen de contactpersonen zich in de klassen voor. Zij zijn tevens het aanspreekpunt voor evt. pestgedrag. De kinderen kunnen bij hun terecht om hun hart te luchten of wanneer ze hulp nodig hebben.

Back To Top